Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Blands KBK:s aktivitetsområden kan nämnas:
 

Gästhamnsverksamhet & ställplatser

Hamnområdet inklusive platserna och funktionerna för gästhamn och ställplatser ägs av Region Gotland (kommunen) och arrenderas av KBK. KBK har varit drivande i att utveckla funktionaliteten i hamnområdet och kompletterar med ytterligare funktion och nytta i klubbens servicehus.

Bastu

Bastun med tillhörande hygienutrymmen för män respektive kvinnor är belägen i KBK:s servicebyggnad. Det finns gemensamma bastutider (badkläder förutsätts) arrangerade av KBK och det finns möjlighet att på privat basis hyra bastun.

Utsikten från bastun, ut över havet, är högt uppskattad. Det finns en dörr så man kan gå ut från bastun till bryggan utanför. För den händelse att man provat östersjövattnet i närheten finns stegar för att enkelt komma upp ur vattnet igen.

KBK:s gemensamma bastutider: Fredagar 18:00-20:00. Avgiften är 20 kr för medlemmar och 40 kr för övriga.

Det går bra att hyra bastun för egna bad med familj och vänner vid andra tidpunkter – bokning via vår hamnfogde.

Seglarskola

En seglarskola med optimistjollar och större jollar genomförs varje sommar under förutsättning att vi finner tillräckligt många funktionärer. Skolan omfattar 6 kvällar och vi vill att föräldrar deltar med de yngre ungdomarna. Deltagarna måste ange namn och personnummer för att kunna delta och omfattas av försäkringar. Vi tar en avgift för deltagandet i seglarskolan.

Ungdomar och föräldrar som är medlemmar och som har visat att de kan segla de olika båtarna, är välkomna att ta ut en båt för segling och trevnad på eget ansvar. Mer detaljer om detta när säsongen närmar sig!

Miljövårdsarbete

Miljövårdsarbetet har kretsat kring strand- och vattenmiljön i Klintebukten och de åar som rinner ut på olika ställen i bukten. Bukten utgör ett rikt fågelområde med örn, måsfåglar, tärnor, svanar, änder och andra strandfåglar. Arbetet har drivits och utförts av KBK och dess medlemmar och samarbetspartners med finansiering via Länsstyrelsen.

Klinteviken

Klinteviken är en grund inre havsvik i området. Efterhand som jordbruket ökat sina gödningsgåvor har övergödningen av denna vik och sedimentationen av finsand ökat starkt. Näringstillgången leder ofta till syrebrist på sommaren, kopplad till omfattande tillväxt av vass längs stränderna. KBK har återkommande skördat vass för att hålla vattenspegeln öppen.

KBK har inlett ett arbete för att kanalisera Varbosåns flöde genom viken genom att skapa en kanalisering längs vikens östra strand. Målen är att vattenflödet förbättras och att det skapas större djup inklusive vissa hålor, vilket ger utrymme för smolt (yngel och småfisk) av främst öring och gädda och möjligheter till utveckling av en sammanhängande strandpromenad. Vi har skissat på en miljökonsekvensbeskrivning.

Robbjensån (Klinteån)

Ån utgör avvattningsväg för delar av Klinteberget. Den rinner genom odlingsmark och skogsmark och fortsätter genom Klintehamns samhälle på sin väg mot Klintevikens sydvästra hörn och havet. KBK har under många år rensat åns nedre delar från skräp. Rensning av alltför tät vegetation och skapandet av lekbäddar för öring har gjort ån till ett funktionellt lekområde för öring. Ån ses nu som ett av de främst lekvattnen på Gotland för denna fiskart. Det finns ett antal platser längs ån där man ofta kan se lekande öring under lekperioden (främst november). I samsyn med Länsstyrelsen har Fritidsfiskarna förändrat ån med syfte att även ge tillträde för nejonöga.

Varbosån (Sandaån)

Ån avvattnar stora delar av jordbruksområdena i Mästerby och Sanda socknar innan den rinner ut i Klintevikens norra ände. De perioder då vattenflödet är större, avsätts större mängder näringsrikt och finsandbemängt sediment i en deltabildning i vikens nordöstra del. Ån är inte känd som lekvatten för öring, gädda eller annan fisk.

Sandboviken

Sandboviken är en i de inre delarna mycket grund vik, belägen nord och nordväst om hamnområdet. Vikens inre del har mycket låg omsättning av vattnet. Den yttre delen, som tidigare använts för förtöjning av fartyg utanför Varvsholm, utsätts för större omsättning av vatten. I den yttre delen av Sandboviken kan man se rester av förtöjningskistor, dykdalber, sedan skutepoken.

Avloppsreningsverkets utsläpp

Avloppsreningsverket i Klintehamn kommer framgent att ta emot avloppsvatten från större delen av södra Gotland. Nu sker utsläpp av processat vatten mindre än 300 meter utanför stranden på cirka 4 meters djup. Sydvästliga vindar kan förväntas driva vattnet rakt in i Klintebuktens inre delar. KBK har föreslagit att utsläppspunkten för det processade avloppsvattnet flyttas avsevärt längre ut i Östersjön, tydligt utanför Klintebukten, för att därmed nå en bättre utspädningseffekt.

Copyright ©2019 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn