Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Historia

KBK grundades 1974 för att värna småbåtsägarnas intressen i Klintehamnsområdet.

Klinte hamn

Hamnen i gotlandssocknen Klinte, Klintehamn, har varit en aktiv hamn för styckegods, bulkgods och passagerartrafik sedan åtminstone mitten av 1700-talet. Då fisket i Östersjön motoriserades på 1920-talet byggdes bryggor och anläggningar för båtarna och handhavandet av den landade fisken. Efterhand som privatpersoner skaffade sig mindre båtar för enskilt fiske och fritidsutflykter, växte de enkla bryggorna till i antal.

Sommaren 1959 inleddes färjetrafik (bilar och passagerare) till och från Oskarshamn och Böda. Efter en tid beslutades att bygga en modern färjehamn för ropax-färjor. En ny lång pir byggdes norr om den befintliga hamnen. På pirens sydsida byggdes ett färjeläge och på dess norra sida en liten kaj för turbåten till Stora Karlsö. 1965 inleddes färjetrafiken från den nybyggda kajen, som hade utrustats med höj- och sänkbar ombordkörningsramp. ”Hamnstationen” inrymde kontor för färjeverksamheten samt en liten turistbyrå. En kafébyggnad, som funnits på lanthamnens, den södra kajens, södra sida flyttades till färjekajen. Färjetrafik med Rederi AB Nordö pågick några få år. 1997 drev rederiet Littorina Line färjetrafik i tre månader.

1974 hade Gotlands kommun beslutat att färjepiren skulle breddas och att de olika småbåtsinriktade kaj- och brygglösningar som upprättats i hamnområdet genom tiderna skulle tas bort. Endast ett halvdussin båtplatser, belägna vid Kalkugnskajen, skulle finnas kvar och vara tillgängliga för de boende. Djupgåendet på platsen är cirka 0,5 meter.

KBK skapas och agerar

KBK grundades samma år, 1974, av Harry Stenberg, Harry Söderström, Peder Ahlström och flera som ville värna Klintehamnsdbornas möjligheter till komtakt med havet. Efter omfattande förhandlingar mellan kommunen och KBK beslutade kommunen att bygga ett omfattande hamnområde på färjepirens norrsida. Hamnområdet förbereddes för omfattande kajer, vattenområdet muddrades till djup och bredd för att ge tillräckligt utrymme för lotsbåt, fiskefartyg, ett tiotal (som vid behov kan utökas till nära det dubbla) gästbåtar och ett 50-tal båtar med hemmahamn i Klintehamn – utöver de fåtaliga som ligger vid Kalkugnskajen. Muddringen och hamnbygget genomfördes huvudsakligen 1976.

KBK drev därefter omfattande segelskolor med Optimistjollar och enstaka större jollar. Efterhand som fler och fler medlemmar skaffade sig segelbåtar anordnades seglingar som Karlsö runt, regattor och andra evenemang.

År 1982 inleddes en flerårig tradition: i samverkan med en båtklubb i Böda på Öland inleddes Postrodden mellan Klintehamn och Böda. Överfarten mellan dessa två orter är den kortaste resan mellan Gotland och fastlandet.
Posten till Gotland har distribuerats längs den rutten sedan åtminstone 1800-talet – sommartid gjordes det med statliga större fartyg. På vintern ville staten inte riskera sina fartyg, varför man uppdrog åt bondebefolkningen att med egna båtar – allmogebåtar – ombesörja trafiken. Givetvis kom det en situation då större och stadigare fartyg hos Gotlandsbolaget och flygtrafik konkurerade ut den äldre befordringsgången.
Den nya traditionen som inleddes 1982 innebar att Postverket körde post till hamnen i Klintehamn med häst och vagn och högtidligt överlämnade posten i en försluten träkagge till en besättning i en allmogebåt. Besättningen hade uppdraget att segla över försändelsen till den motsatta stranden och därefter återvända. Efter en tid valdes att varannan gång gick en gotländsk båt över till Öland, varannan gång en öländsk båt till Gotland. Traditionen bestod i tiotalet år.

KBK har intresserat sig för strandmiljön i Klintehamnsområdet. Med betoning på tiden från 1990-talet till 2010-talet har klubben varit starkt engagerad i att röja Klinteån (Robbjensån). Ån rinner upp vid södra delen av Klinteberget, passerar Mölnor och Värsände på sin väg via Klintehamns samhälle för att slutligen mynna i Klinteviken. Städning av skräp, röjande av tät växtlighet och utläggande av grusbottnar för lekande öring har skapat en å med riklig reproduktion av öring. Även har KBK återkommande genomfört vassröjningar längs Klintevikens östra strand. Nu genomför KBK ett projekt att även kanalisera Sandaån (Varbosån) som rinner ut i Klintevikens norra del, för att förbättra vattenflödet och skapa större djup för smolt och annan småfisk, för att på detta sätt stödja reproduktionen av hotade arter. Ett flertal administrativa steg har genomförts och grävningen är nära förestående. I Region Gotlands plan Klintehamn 2030 illustreras även en trevlig strandpromenad mellan strandkanten och vägen.

Natten mot den 17 maj 2014 brändes KBK:s byggnad ner. Via medlemsmöten och kraftfulla beslut kunde ersättande byggnader snabbt färdigställas och december samma år invigdes de nya byggnaderna: en huvudbyggnad som främst inrymmer en restaurang och en servicebyggnad med funktioner för möten, tvätt och bad – inklusive bastu, främst inriktat på gästbåtar och gästande husbilar. Därtill finns en mindre byggnad för verkstads- och underhållsändamål.

De senaste åren har uppslutningen vid somrarnas jolleseglingskurser varit god. Lokalt boende inklusive nyinflyttade samt gäster från andra orter och från aktuella gästbåtar har deltagit i glädje. En underliggande fråga har alltid varit "tillgängliga instruktörer".


 

Copyright ©2023 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn